22.04.2018
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

KARTA DUŻEJ RODZINY

UWAGA! Od 01.01.2018r. zmienił się druk wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Formularz wniosku wraz z załącznikami umieszczono do pobrania na końcu artykułu.

 

WAŻNY KOMUNIKAT!
Z dniem 01.01.2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu pozytywnie rozpatrzonego wniosku w systemie SI KDR. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać na swoich urządzeniach mobilnych nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie-wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich członków swojej rodziny. Ponadto aplikacja Karty w formie elektronicznej umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.

Wnioskowanie od 01.01.2018r. o obie formy Karty nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłaty  (wnioskowanie o tylko jedną formę Karty i domówienie drugiej formy karty w terminie późniejszym wiąże sie z koniecznością opłaty za każdą Kartę). Natomiast zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, którzy przed 1 stycznia 2018 roku zawnioskowali o Karty w formie tradycyjnej (tj. plastikowe) i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.

Wnioskowanie o kartę nie jest trudne. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicah pok. nr 04 lub poprzez stronę internetową  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie informacji publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-d... znajduje się plik zawierajacy objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Od 01.08.2017r. zmienił się druk wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Formularz wniosku wraz załącznikami umieszczono do pobrania na końcu artykułu.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach informuje, iż uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku ustanowiony został rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W Gminie Wilamowice realizację zadania powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Począwszy od dnia 16 czerwca 2014r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą

w pok. nr 04 w godzinach pracy Ośrodka, tj.:
pn., wt., czw. od 7:30 do 15:30,
śr. od 7:30 do 16:30,
pt. od 7:30 do 14:30

 

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz innych podmiotów (w tym niepublicznych), które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności (informacje o programie oraz wykaz instytucji można znaleźć na stronie ministerstwa: www.rodzina.gov.pl oraz dodatkowo dla mieszkańców województwa śląskiego na stronie: www.slaskiedlarodziny.pl).

 

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. r. ż.;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie pełnoletniej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, w zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

UWAGA!!! Karta (dla osób pełnoletnich) jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL np. cudzoziemcy, składając wniosek o przyznanie Karty należy załączyć wszelkie dokumenty mające wpływ na prawo do korzystania z programu,
a wynikające z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku  o Karcie Dużej Rodziny,

np.:
- dokument tożsamości wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
- akty urodzenia dzieci,
- akt małżeństwa w przypadku małżonka rodzica (zgodnie z art.10 ust.4a pkt 2 w/w Ustawy),
- zaświadczenie szkolne lub oświadczenie dziecka powyżej 18. r.ż. określone w pkt.3 niniejszej  informacji,
- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 18. r. ż.,
- postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu osób pełnoletnich w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w związku z kontynuowaniem nauki, przygotowaniem do zawodu lub uczestnictwem w indywidualnym programie usamodzielniania.
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do przyznania Karty Dużej Rodziny, np cudzoziemcy-dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Program  ma zasięg ogólnokrajowy, zatem  wykaz instytucji i podmiotów ( w tym niepublicznych) honorujących Kartę Dużej Rodziny znajduje się na stronie ministerstwa: www.rodzina.gov.pl w zakładce DUŻA RODZINA
a dodatkowe propozycje zniżek województwa śląskiego: www.slaskiedlarodziny.pl