21.01.2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława i Nory
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Wilamowic z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 115/2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 23 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 30 grudnia 2015 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ),

  • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1) W § 1 wskazanego wyżej Zarządzenia dodaje się "2) zmiany Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r."

2) W § 2 wskazanego wyżej Zarządzenia w pkt 1 po słowach "opublikowana dnia 21 grudnia 2015 roku" dodaje się słowa "oraz dnia 23 grudnia 2015 roku", w pkt 2 po słowach "wyznaczony zostaje na okres w dniach 21 grudnia – 28 grudnia 2015 r." dodaje się słowa "oraz w dniach 23 grudnia – 30 grudnia 2015 r."

3) § 3 wskazanego wyżej Zarządzenia otrzymuje brzmienie: "Projekt uchwały poddany konsultacjom i wymieniony w § 1 stanowi załączniki nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozstałe zapisy Zarządzenia Nr 114/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela

 

 

 

Pliki: