01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 9/ 2018 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 19 lutego 2018 r.

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 9/ 2018
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 28 lutego 2018 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

·       

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

·       

art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

·       

uchwały Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

1.     

wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wilamowice.

§ 2.

1.     

Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

·       

opublikowana dnia  19 lutego 2018 roku,

- na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

·       

wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach,
ul. Paderewskiego 3, I piętro - pok. nr 15/.

2.     

Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach  19 – 26 lutego  2018 r.

3.     

Projekt poddany konsultacjom i wymieniony w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

4.     

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

5.     

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

6.     

Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pliki: 
zał 1.pdf7.82MB