20.04.2018
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE - XXX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE

 

XXX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 r. o godz. 10.00

w budynku restauracji „Rogowa” w Wilamowicach,

ul. Rynek 4 (I piętro, sala bankietowa)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 listopada 2016 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice;

 2. zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Pisarzowicach;

 4. utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego;

 5. przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego;

 6. przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016 – 2025”;

 7. uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2017;

 8. uchwalenia Planu Pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2017 rok;

 9. uchwalenia Planu Pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2017 rok;

 10. uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2017 rok;

 11. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 12. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

 13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 14. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016;

 15. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;

 16. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2017 – 2025;

 17. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz