20.04.2018
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XXXI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE

 

XXXI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 1 lutego 2017 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2016 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach w roku 2016.

 7. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2016.

 8. Sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Wilamowice.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. opłat oraz specjalności i form kształcenia finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 2. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

 3. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wilamowice na lata 2017-2026”;

 4. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 6. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz