21.01.2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława i Nory
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie Nr 38/2017

Wersja do wydruku

Zarządzenie Nr 38/2017

Burmistrza Wilamowic

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z wyborcami dotyczących wzorów kart do głosowania

na podstawie Kodeksu wyborczego art. 167 § 1 pkt 2 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

w celu poznania opinii wyborców z terenu Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie wzorów kart do głosowania:

 

- karta do głosowania w wyborach do Rady Powiatu,

- karta do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa,

- karta do głosowania na Wójta/Burmistrza/Prezydenta,

- karta do głosowania do Rady Gminy/Miasta,

§ 2

1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 13 czerwca 2017 r.:

a) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl zakładka – konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka – zarządzenia,

b) wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Wilamowice I piętro, pok. nr 7.

2. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 8.oo – 14.oo w Urzędzie Gminy w Wilamowicach pok. nr 1.

3. Termin wyrażenia opinii przez wyborców wyznaczony zostaje wyznaczony na okres 13 – 21 czerwca 2017 r.

4. Wzory kart do głosowania wymienione w § 1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w kart do głosowania odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy Pan Andrzej Kołtun.

6. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określanym w ust. 3 u Sekretarza Gminy I piętro pokój nr 7.

§ 3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

§ 4

Wykonanie Zarządzania powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.