20.01.2021
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA WILAMOWIC

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 80/2018
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 12 grudnia 2018 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 2. określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 3. określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 4. ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

 5. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,

 6. ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023,

 7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023,

 8. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Wilamowicach.

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 5 grudnia 2018 roku:

1) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro - pok. nr 15/.

 2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach
  5 – 11 grudnia 2018 r.

 3. Projekty poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 5. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 3 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 6. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela