01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 63/2019

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 63/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 17 września 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 25 września 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.;

 2. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach Nr XXVI/213/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wilamowice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie;

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 18 września 2019 roku:

1) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro - pok. nr 15/.

 2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach
  18 – 24 września 2019 r.

 3. Projekty poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 5. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie
  z terminem określonym w ust.
  3 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 6. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza

Stanisław Gawlik

Pliki: