Kanalizacja sanitarna to nie śmietnik - podstawowe zasady korzystania !

Z doświadczenia w eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych wynika, iż rzeczą nagminną jest wprowadzanie do kanalizacji materiałów i substancji, które nie powinny się tam znaleźć. Pomysłowość ludzi w zakresie tego, co można wrzucić do kanalizacji, nie zna granic. Lista rzeczy, które trafiają do sytemu kanalizacyjnego jest bardzo długa i nie sposób jest wymienić wszystkiego np.: żwir, piasek, popiół, kawałki: szkła, skór, szmat, tekstyliów, resztki poubojowe (np. pierze, kości), podpaski, torby foliowe.

Materiały te są przyczyną powstawania niedrożności kanałów i zwiększenia zużycia/awaryjności urządzeń pracujących na pompowniach ścieków. Przypominamy, iż od dłuższego czasu funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów i jest realna możliwość oddania każdego rodzaju powstałego odpadu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o właściwe i rozsądne korzystanie z sytemu kanalizacji sanitarnej oraz przypominamy, że do sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki bytowe. Ścieki te związane są bezpośrednio z życiem człowieka i obejmują odpływy m. in. z kuchni, łazienki, pralni, ubikacji.

Wobec powyższego zabrania się:

  • korzystania z kanalizacji sanitarnej bez zawarcia stosownej umowy,
  • wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego,
  • wprowadzania do kanalizacji ścieków gospodarczych tzn. gnojowicy, odcieków z kiszonek, odcieków z przetwórstwa mleka oraz innych ścieków produkcyjnych,
  • wprowadzania trucizn, substancji żrących, odpadów stałych, substancji łatwopalnych i wybuchowych, substancji ropopochodnych (benzyn, olejów, itp.),
  • wprowadzania odpadów stałych takich jak np.: piasek, żwir, kamienie, popiół, gruz, szkło, skóry, szmaty, chusteczki nawilżające, podpaski, torby foliowe, puszki, resztki poubojowe,
  • wprowadzania resztek jedzenia nawet rozdrobnionych – można je zagospodarować np. w przydomowych kompostownikach lub pojemnikach przeznaczonych na bioodpady.

Największą zmorą w eksploatacji kanalizacji sanitarnej jest obecność tłuszczów, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą w rurach trudne do usunięcia zatory. Tłuszcz po smażeniu wylany do ubikacji lub zlewu natychmiast tężeje, osadza się na ścianach rur kanalizacyjnych, blokując przepływ ścieków oraz powoduje zatory i awarie na pompowniach ścieków. Tego rodzaju problemy systematycznie pojawiają się na wszystkich pompowniach ścieków eksploatowanych przez ZWiK Wilamowice. Aby zapobiec takim sytuacjom, tłuszcze po smażeniu czy pieczeniu potraw powinno się oddawać do specjalnych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy.

Następnym problemem jest stosowanie młynków koloidalnych - powoduje to zanieczyszczenie ścieków oraz szybsze zużywanie się przewodów kanalizacyjnych, np. tłuszcze w kontakcie z niższą temperaturą urządzeń kanalizacyjnych mogą zestalić się, powodując zmniejszenie przepustowości przewodów. Ministerstwo Środowiska wyraziło opinię, że stosowanie młynków koloidalnych jest działaniem sprzecznym z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Zgodnie z ustawą z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, można wywieść zakaz wprowadzania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych. Zmielone resztki żywności i tłuszcze nie mieszają się z wodą, a zatem zakaz z art. 9 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy ma tu zastosowanie. Należy również zauważyć, że oczyszczalnia ścieków nie jest zakładem unieszkodliwiania odpadów.

Często zgłaszane są przez mieszkańców problemy z pojawieniem się zapachów w mieszkaniu pochodzących z kanalizacji sanitarnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przeważnie różnego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji sanitarnej wewnątrz budynku. W celu zapobieżenia zapachom i wyziewom z kanalizacji niezbędne jest bowiem prawidłowe funkcjonowanie systemu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne w budynku powinny być zaopatrzone w rurę wywiewną wyprowadzoną 0,5 do 1,0 m powyżej połaci dachowej. Pion to część kanalizacji wewnętrznej budynku, którą ścieki odprowadzane z umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych, pryszniców i wanien i spływają z poszczególnych kondygnacji budynków do poziomu odpływu na zewnątrz budynku. Średnica pionu jest stała na całej wysokości i równa co najmniej największej średnicy podejścia do pionu. Dodatkowo każde urządzenie sanitarne powinno mieć zamknięcie wodne w postaci syfonu.

Jedynym gwarantem braku zapachów i wyziewów z kanalizacji w mieszkaniu jest wykonanie domowej instalacji sanitarnej wg powyższych zasad.

Należy pamiętać, że sieć kanalizacyjna jest stworzona w celu poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców gminy. Niewłaściwe korzystanie z sieci kanalizacyjnej powoduje nie tylko utrudnienia i problemy techniczne, ale powoduje wzrost kosztów jej utrzymania, co wprost przekłada się na wzrost ceny odprowadzania i oczyszczania ścieków.