24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Burmistrz Wilamowic Informuje

Wersja do wydruku

Początek pierwszego kwartału zawsze obfituje w opracowywanie projektów przyszłych inwestycji. Oczywiście nie wszystkie mogą być zrealizowane w roku bieżącym. Determinuje to przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej bądź budżetu państwa. Wśród głównych zamierzeń w dalszym ciągu pozostaje budowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. Największą rozpoczętą budową będzie niewątpliwie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Pięknej z możliwością rozszerzenia jej na ul. Ptasznik i sąsiednią gminą Brzeszcze w latach następnych. Oczywiście jesteśmy zainteresowani takim scenariuszem, bo im więcej ścieków na oczyszczalni tym mniejszy koszt jednostkowy oczyszczania m3.
Celem projektu jest zniwelowanie podstawowych niedoborów z zakresu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wilamowice. Realizacja operacji w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, osiągnięcie poziomu skanalizowania aglomeracji Zasole Bielańskie i norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Projekt przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Rozbudowa istniejącej mech.-biolog. oczyszczalni ścieków typu ARBF o Qmax 400 m3/d (wydajność 3200RLM) na oczyszczalnię mech.-biolog. pracującą w systemie przepływowym w oparciu niskoobciążony nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu o średniodobowej przepustowości 1174 m3/d. Przedsięwzięcie zapewni optymalizację procesów mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków dla uzyskania poziomu oczyszczania ścieków, zgodnego z przepisami ochrony środowiska i wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (długość 6,87 km) wraz z trzema przepompowniami ścieków (zbiorniki polimerobetonowe, w każdym zbiorniku dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie wraz z osprzętem i armaturą) wraz z agregatami prądotwórczymi stacjonarnymi, systemem monitorowania. Termin realizacji zadania to miesiąc lipiec 2017 r. do sierpnia 2019 r. Całkowity koszt operacji wynosi 14.071.943,16 zł., z czego dofinansowanie w kwocie 6.269.274,91 zł pochodzi z RPO WSL 2014-2020 (wniosek złożony w ramach osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT).

Drugą bardzo ważną inwestycją z tego zakresu będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno – ciśnieniowej) w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Na Skowronek i Zacisznej w Pisarzowicach - etap I. Celem projektu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości Pisarzowice poprzez budowę 4,01478 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią sieciową i pompowniami przydomowymi. Ścieki sanitarne z tego rejonu będą odprowadzone poprzez projektowane kanały sanitarne grawitacyjne, pompownię ścieków i rurociągi tłoczne do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a następnie kierowane poprzez istniejącą sieć kanalizacji na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach. Termin realizacji inwestycji to miesiąc sierpień 2017 r. do czerwca 2019 r., a całkowity koszt wynosi 3.508.094,59 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 1.814.797,00 zł pochodzi z PROW 2014-2020 (wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).Równocześnie z dużymi inwestycjami wykonywane są mniejsze, wliczając w to przebudowę starej sieci wodociągowej. Zadania te są realizowane w całości przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Corocznie generuje to koszty około 300.000 zł.

W 2017 roku po wielu latach oczekiwań powstaną w Wilamowicach obiekty infrastruktury lekkoatletycznej, które mają służyć przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół, którzy do tej pory z takich obiektów nie mogli korzystać. Operacja będzie polegać na budowie elementów małej infrastruktury sportowej na terenie kompleksu rekreacyjnego w Wilamowicach. Kompleks ten zlokalizowany w centrum miejscowości na terenie LKS "Wilamowiczanka" składa się z boiska, siłowni zewnętrznej, wiaty grillowej (altany) oraz placu zabaw wybudowanych przy udziale środków zewnętrznych. Jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Wilamowic. Realizowana operacja będzie uzupełnieniem już istniejącej infrastruktury, a jednocześnie umożliwi poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego o rekreacyjne uprawianie sportu. W ramach projektu powstaną: 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna o długości 110 m, skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Dodatkowo w ramach operacji zostanie zakupiony sprzęt w postaci materaca do skoku wzwyż wraz ze stojakiem i belką, bloki startowe oraz płotki. Budowa elementów małej infrastruktury sportowej będzie realizowana w Wilamowicach, przy ul. Paderewskiego na działkach nr: 2980/2 i 2977/3, które są własnością Gminy Wilamowice. Infrastruktura rekreacyjna, która powstanie w wyniku realizacji operacji będzie infrastrukturą niekomercyjną i ogólnodostępną dla mieszkańców Wilamowic. Termin realizacji zadania to październik 2017 r., a całkowity koszt wyniesie 342.000,00 zł. Na wspomnianą inwestycję udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 217.614,60 zł z PROW 2014-2020 (wniosek o dofinansowanie złożony do LGD Ziemia Bielska, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”).

Realizowane będą również na terenie Gminy inne inwestycje konieczne do wykonania z wielu przyczyn, włączając w to reformę oświatową oraz sytuację społeczną rodzin. W tym roku planowane do realizacji inwestycje to m.in.:

Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w Pisarzowicach, na którą w dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – firmą P.P.U.H. „HANDREM” Wiesław Słowik z siedzibą 32 - 552 Płaza, ul. Role 4. Wartość umowy z Wykonawcą to kwota 296.953,13 zł brutto. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na dł. ok 180 mb, przebudowę kanalizacji deszczowej, remont parkingu i budowę nowych miejsc postojowych z kostki brukowej. Termin realizacji przewidziany jest do końca lipca br.

Adaptacja poddasza szkoły w Starej Wsi na sale lekcyjne. Już w kwietniu br. planujemy ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych w szkole w Starej Wsi. W wyniku prac powstaną dwie sale lekcyjne o powierzchni ponad 50m2 każda, zaplecze higieniczno - sanitarne oraz magazyn. Dodatkowo, celem doświetlenia pomieszczeń zamontowanych zostanie po 14 okien dachowych w każdej z sal dydaktycznych. Istniejąca klatka schodowa prowadząca na poddasze zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Prace wykonywane będą w okresie wakacyjnym tego roku, a szacowana wartość robót budowlanych wyniesie ok . 400 tys. zł

Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi również będzie zrealizowana w okresie wakacyjnym bieżącego roku. W kwietniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie kładki dla pieszych nad ciekiem Starowiejskim w rejonie boiska sportowego za szkołą w Starej Wsi. Projekt budowlany został już opracowany, obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Szacuje się, że wartość robót budowlanych wyniesie ok . 300 tys.

Przebudowa budynku przy ulicy Bielskiej w Pisarzowicach na mieszkania komunalne. Do końca lipca 2017 r. opracowany zostanie projekt przebudowy budynku wraz z wymaganym pozwoleniem na budowę. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych, w zakres których wchodzić będzie: wydzielenie mieszkań komunalnych na piętrze i poddaszu - łącznie 4 mieszkania, przebudowa dachu, remont instalacji wod – kan, elektrycznej i centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Szacuje się, że wartość robót budowlanych wyniesie ok. 300 tys. zł.

Gmina Wilamowice skupiała się do tej pory na działaniach infrastrukturalnych, potrzebnych naszym mieszkańcom w całej Gminie. Od bieżącego roku przez najbliższe 3 lata, pragniemy realizować bardzo ambitny program przeznaczony dla wszystkich, którym nie obce są pojęcia ochrony środowiska i ekologii. Znamy bardzo dobrze aktualne realia i możliwości naszych rodzin, dlatego proponujemy państwu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność inwestora. Program zakłada wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł opalany węglem, spełniający kryteria określone w Programie w § 5 lub kocioł opalany gazem, z zastrzeżeniem, że będzie to jedyne źródło ciepła w budynku. Termin realizacji to kwiecień - listopad 2017 r., a całkowity koszt operacji to 750.000 zł. (z udziałem finansowym mieszkańców), w tym dofinansowanie: 300.000 zł (pożyczka WFOŚiGW ), 200.000 zł (dotacja WFOŚiGW). Do WFOŚiGW w Katowicach wniosek złożony został w ramach działania OA 1.4 - Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych. Wszystkie informacje zawarte będą w regulaminie wymiany kotłów, który z niezbędnymi załącznikami oraz montażem finansowym ukaże się już na początku marca na stronie internetowej Gminy Wilamowice. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z tego programu, poprawiając jednocześnie stan naszego środowiska, a przede wszystkim powietrza.

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne Galeria