17.06.2019
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Burmistrz Wilamowic ogłasza przetarg

Wersja do wydruku

Burmistrz Wilamowic

ogłasza

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wilamowice, położonej w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej (obręb 5).

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

(ha)

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

1.

1422/2

0,5206

BB1B/00088121/1

343.558,00

34.356,00

 

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Wilamowice i jest  niezabudowana, nieogrodzona. Działka posiada dostęp do uzbrojenia – kanalizacja, gazociąg, w pobliżu sieć energetyczna. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Bielskiej. Ukształtowanie terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim. Położenie  w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych. Obecne zagospodarowanie – łąka. Kształt działki nieregularny. Obciążeń – brak. Zobowiązań – brak.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/395/2018 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 23 maja 2018r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 maja 2018r. poz. 3528 działka 1422/2  w Pisarzowicach położona jest w terenach oznaczonych symbolem:

„P/27.U – tereny zabudowy usług” oraz dolega do drogi oznaczonej jako „P/1.KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych” i przeznacza się ją do sprzedaży w celu zagospodarowania zgodnie z planem.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach ul. Rynek 1 (sala narad) o godzinie 15.00

 

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 4 października 2018r.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na  konto Urzędu Gminy w Wilamowicach BBS nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001. Za datę wpływu wadium przyjmuje się datę wpływu środków na konto tut. Urzędu Gminy.

 

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek  w górę.

 

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem działki uprawniony jest  do zapoznania się z jej stanem faktycznym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane przez uczestnika przetargu konto, w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni  od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.  

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego gminy. Nabywcy, który nie uiścił wpłaty w wyżej  wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie  wskazanym w zawiadomieniu,  nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega  zwrotowi.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej oraz wypisów oraz opłat sądowych i innych kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

W przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zwarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 kodeksu cywilnego.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia   24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.).

 

INFORMACJE  DODATKOWE:

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

-  dowód wpłaty wadium (oryginał)

-  dokument tożsamości,

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu,

- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać  w Urzędzie Gminy  w Wilamowicach  ul. Rynek 1, pokój 21, tel. 33/812-94-58.