23.01.2020
Imieniny: Fernandy, Jana i Rajmundy
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECÓW - INFORMACJE

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI ROK 2019

 

Gmina Wilamowice ponownie rozpoczęła realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2019 rok, dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl, w formie papierowej należy składać  Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, w terminie od 15 do 30 kwietnia 2019 rWysokość dotacji wynosić będzie 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 zł na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Wnioski niekompletne zostaną odrzuconePozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą, tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

 

W 2019 roku planuje się dofinansowanie maksymalnie 50 inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych kotłów.

 

Harmonogram pozyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - do 30 kwietnia 2019 r,

2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,

3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,

4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,

5. Realizacja zadania – do 30 września 2019 r.,

6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 października 2019 r.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI ROK 2018

 

Gmina Wilamowice ponownie rozpoczęła realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2018 rok, dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl, w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. Wysokość dotacji wynosić będzie 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 zł na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Pozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą, tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

 

W 2018 roku planuje się dofinansowanie maksymalnie 50 inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych kotłów.

 

Harmonogram pozyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - do 30 kwietnia 2018 r,

2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,

3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,

4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,

5. Realizacja zadania – do 30 września 2018 r.,

6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 listopada 2018 r.

 

 

UWAGA: W związku ze zmianą zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 2017r., poz. 2175), od 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana kwoty minimalnej dla zakupów inwestycyjnych, która wynosi aktualnie 10 000 zł. Ponieważ gmina, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz 519 ze zm.) oraz Regulaminu może dofinansować tylko inwestycje, będzie istniała możliwość dofinansowania tylko tych zadań, których wartość przekroczy 10 000 zł.

 

2017

 

Dodatkowy nabór Wniosków na Modernizację odbędzie się w terminie do 19 czerwca 2017

 

Harmonogram pozyskania dotacji:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - do 19 czerwca 2017 r.
 2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,
 3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,
 4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,
 5. Realizacja zadania – do 15 października 2017 r.,
 6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 listopada 2017

 

 

 

Wilamowice, 16.03.2017

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE – PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Gmina Wilamowice rozpoczęła realizację „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice” i zamierza ubiegać się o pożyczkę z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu przekazania mieszkańcom bezzwrotnej dotacji na wymianę źródła ogrzewania budynku. O udzielenie dofinansowania w ramach powyższego Programu mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Realizacja Programu planowana jest na lata 2017-2019. Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

 • kocioł opalany węglem z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,
 • kocioł gazowy.

Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku - zgodnie ze wzorem, który będzie można pobrać od 16 marca w Urzędzie Gminy Wilamowice, Rynek 1, 43-330 Wilamowice lub ze strony internetowej Gminy Wilamowice – www.gmina.wilamowice.pl – wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji w formie papierowej na 2017 rok należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach w terminie od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu Gminy, na dany rok budżetowy – w 2017 roku planuje się dofinansowanie 100 inwestycji. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny wg kolejności zgłoszeń. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w regulaminie. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Burmistrza Gminy Wilamowice, w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków.  Na etapie składania wniosku o przyznanie należy dysponować następującymi informacjami:

 • dane dotyczące działki i budynku tj.: data oddania budynku do użytkowania, numer działki, powierzchnia ogrzewana budynku,
 • dane dotyczące istniejącego źródła ciepła: rodzaj stosowanego opału, rok produkcji, moc kotła, ilość zużywanego paliwa w sezonie grzewczym, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej: Udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej (%).

Powyższe daty (data oddania budynku do użytkowania, rok produkcji kotła) mają stanowić wartości orientacyjne. W przypadku braku tabliczki znamionowej na kotle, dopuszcza się oszacowanie wieku urządzenia.

Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

Przed podpisaniem umowy dotacji, mieszkaniec zobowiązany jest zlecić wykonanie wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonać zalecenia w niej zawarte na własny koszt. Dofinansowane zostaną jedynie inwestycje wykonane po podpisaniu umowy trójstronnej. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest zezłomowanie starych kotłów, a dofinansowany kocioł musi stanowić jedynie źródło ogrzewania budynku.

Kwota dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie 6 000 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą.

Po wykonaniu inwestycji mieszkaniec wypłaci Wykonawcy część kwoty wynikającej z kosztorysu, będącego załącznikiem do zawartej umowy trójstronnej. Dotacja zostanie wypłacona na konto Wykonawcy w jednej transzy po zakończeniu zadania, przedłożeniu oryginałów faktur (rachunków) oraz sporządzeniu protokołu odbioru inwestycji.

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest deklaracja, że nowe urządzenie będzie eksploatowane przez okres 5 lat po wykonaniu inwestycji oraz wyrażenie zgody na wstęp do Budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu (pracownicy Funduszu oraz Urzędu Gminy) przez ten czas.

Podsumowując, poniżej przedstawiono harmonogram pozyskania dotacji:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.
 2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,
 3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,
 4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,
 5. Realizacja zadania – do 15 października 2017 r.,
 6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 listopada 2017 r.

 

ZACHĘCAMY TAKŻE MIESZKAŃCÓW DO KORZYSTANIA Z DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU „LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI” REALIZOWANEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWIACACH.  PROGRAM ZOSTANIE URUCHOMIONY W 04/05.2017. DOTACJĘ TĘ MOŻNA ŁACZYĆ Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH PONE DLA GMINY WILAMOWICE. SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE www.wfosigw.katowice.pl

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z realizacją PONE.