26.03.2019
Imieniny: Dory, Olgi i Teodora
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Gospodarka odpadami

Wersja do wydruku

Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami za 2017r.

 

Zgodnie z wymogami ustawowymi Gmina kontynuowała odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych .

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej  od 1.04.2016r. do 31.12.2017r.  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Wilamowice” realizowała firma SANIT-TRANS Sp.  z o.o. z siedzibą 43-392 Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Górne 383. Wartość zamówienia – 2.863.123,20 zł. , z tego w 2017r. – 1.636.070,40 zł. ( miesięcznie – 136.339,20 zł.)

Natomiast zadanie pn.: „Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wilamowice”  realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sternat Marek z siedzibą 43-330 Stara Wieś, ul. Pańska 39. – termin umowy od  1.10.2016r. – do 31.12.2017. Wartość umowy -  133.488,00 zł. , w 2017r. – 106.790,40zł.  ( miesięcznie – 8.899,20zł.) + koszty transportu i zagospodarowania  odpadów budowlanych i zielonych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogli przekazywać do Punktu  m. in. odpady takie jak: popiół; szkło; papier; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; odpady zielone, remontowo-budowlane o charakterze komunalnym  pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; tekstylia, ubrania. Zaznaczyć należy, że w celu zmniejszenia kosztów ,  odpady zielone  były odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i wynosiły , tj.:

- 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustaliła Rada Miejska w Wilamowicach uchwałą Nr XXIX/233/16 z dnia 24  listopada 2016 r.  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  dla  właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują  mieszkańcy ( Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia  2016r., poz. 6387)

Głównym czynnikiem  generującym wzrost kosztów  były  koszty związane  z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Liczba mieszkańców objętych systemem: 17.141 osób ( liczba właścicieli nieruchomości : 4.582)

Porównawcza masa zebranych odpadów

2016r.

 

2017r.

Łączna masa

4.960,638 Mg

 

4.932,381 Mg

POPIOŁY stanowiły

1.909,590 Mg

1.523,900 Mg

ZMIESZANE stanowiły

1.366,700 Mg

1.369,060 Mg

PAPIER stanowiły

53,190 Mg

34,010 Mg

SZKŁO stanowiły

301,230 Mg

230,290 Mg

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE stanowiły

736,100 Mg

1.254,270 Mg

POZOSTAŁE (W TYM WILKOGABARYTY, ZUŻYTY SPRZĘT, ODPADY REMONTOWE, OPONY, CHEMIKALIA itd.) stanowiły

593,828 Mg

520,851 Mg

 

 Porównawcze koszty systemu

2016r.

2017r.

PLAN 2018r.

WYDATKI

1.871.167,29 zł

2.001.904,33 zł

2.423.170,00 zł

DOCHODY

1.526.424,35 zł

1.901.905,49 zł

Ok.2.245.434,00 zł.