21.07.2019
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca i Wiktora
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

I sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

W dniu 21 listopada w Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach odbyła się pierwsza po wyborach sesja rady gminy.

Sesję poprzedziła Msza Święta w Sankturium Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Ks. Prałat Stanisław Morawa zwrócił się do nowo wybranych radnych - przytaczając przypowieść o talentach - aby każdy z wybranych swoje talenty spożytkował w sposób najlepszy jak potrafi dla całej gminnej społeczności. Po Mszy rozpoczęto część oficjalną sesji.

Przepis stanowi, aby sesję rozpoczął najstarszy radny. Zaszczyt ten przypadł radnej z Zasola Bielańskiego pani Stanisławie Kudłacik, która przywitała burmistrza, wszystkich radnych, kierowników jednostek oraz pozostałych zaproszonych gości.

Następnie pani radna odczytała Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku - Białej w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Wilamowicach i w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Wilamowic. Po odczytaniu w/w dokumentu stwierdzono prawomocność sesji, po czym nastąpiła uroczysta chwila wręczenia przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej panią Elżbietę Merta zaświadczeń o wyborze na Radnego oraz Burmistrza. Radni po otrzymaniu zaświadczeń złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przyjęto regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, a Sekretarz Gminy pan Andrzej Kołtun przybliżył wszystkim procedurę głosowania. Z racji tego, iż radni nie mogli korzystać z elektronicznego urządzenia do głosowania, głosowanie miało odbyć się w sposób imienny, a każdy z radnych otrzymał kartę do głosowania, którą miał złożyć do urny wyborczej. Następnie wybrano komisję Skrutacyjną, w której skład weszli: pani Urszula Kucharska, pan Jan Sztafiński oraz pan Kazimierz Cebrat. Radny Michał Sztafiński zaproponował kandydaturę pani Stanisławy Kudłacik na Przewodniczącą Rady Miejskiej, która wyraziła zgodę na piastowanie tej funkcji. Następnie odbyło się głosowanie, po którym odczytano wynik. Bezwzględną ilość głosów pani Stanisława Kudłacik została Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach na lata 2018 - 2023. Po głosowaniu podjęto Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach, po czym nastąpiło przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybraną Przewodniczącą, która poprosiła o złożenie Ślubowania przez Pana Burmistrza Mariana Trelę. Po ślubowaniu pani Przewodnicząca złożyła wniosek dotyczący wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. Radny Pan Andrzej Nycz zabrał głos w tej sprawie stwierdzając, iż nie widzi takiej potrzeby. Poddano głosowaniu wnioski. Z racji wagi pierwszy poddano głosowaniu wniosek pani Przewodniczącej, który 12 głosami „za” oraz 3 głosami „przeciw” została zatwierdzony. Przewodnicząca odczytała uchwałę dotycząca wyboru dwóch kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Następnie radni zgłosili swoje kandydatury na wiceprzewodniczących w osobach panów: Mariana Roznera, Michała Sztafińskiego oraz Stanisława Farugi. Kandydaci pokrótce zaprezentowali swoje sylwetki oraz dotychczasową pracę na rzecz gminy. Po tej prezentacji nastąpiło imienne głosowanie, po którym Komisja Skrutacyjna odczytała wynik głosowania, w którym pan Marian Rozner otrzymał 13 głosów, pan Michał Sztafiński 14 głosów, pan Stanisław Faruga 2 głosy. Tak więc Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Wilamowicach zostali pan Michał Sztafiński oraz pan Marian Rozner. Po wyborze wiceprzewodniczących nastąpiło przedstawienie Komisji, które będą pracowały w następnej kadencji.

Następnie pan Burmistrz Marian Trela podziękował panu Stanisławowi Nyczowi, radnemu oraz wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wilamowicach za dotychczasową współpracę, wręczając pamiątkowych puchar oraz list z podziękowaniami, po czym odpowiedział na pytanie radnego Andrzeja Nycza dotyczące realizowanej inwestycji w Pisarzowicach oraz pytanie sołtys Starej Wsi pani Edyty Nycz dotyczące budowy trasy S1. Pan Burmistrz zwrócił się również do Przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą o zwołanie kolejnej sesji Rady w trybie pilnym w związku z zatwierdzeniem budżetu oraz wieloma zadaniami, które gmina realizuje. Ustalono iż kolejnab sesja będzie miała miejsce w dniu 28 listopada, po czym Przewodnicząca pani Stanisława Kudłacik dokonała zamknięcia I Sesji Rady Gminy.

G.R.

Zdjęcia: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/i-sesja-rady-miejskiej-w-wilamowicach

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN