26.02.2021
Imieniny: Bogumiła, Eweliny i Mirosława
...

Jesteś tutaj

INFORMACJA

Wersja do wydruku

Miejski Zarząd Dróg w drodze przetargu zlecił firmie zewnętrznej, wykonanie Modelu Ruchu dla miasta Bielsko-Biała. Przeprowadzone w ramach umowy liczne badania i pomiary oraz uzyskane na tej podstawie narzędzie będą podstawą dla miasta do podjęcia kroków zmierzających do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na rozwój systemu transportowego w mieście ze szczególnym akcentem na inteligentne zarządzanie siecią dróg. Do realizacji zadania została wybrana Politechnika Śląska w Gliwicach.

Wykonanie Modelu Ruchu obejmować będzie swoim zakresem: wykonanie badań w gospodarstwach domowych, badania ankietowe kierowców i pomiar natężenia ruchu na kordonie miasta, pomiar natężenia ruchu w punktach ekranowych linii kolejowych, pomiary ruchu w węzłach sieci transportowej, badania generacji ruchu przez centra handlowe i parkingi wielkopowierzchniowe, pomiary liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej, badania ruchu podróżnych na dworcach autobusowych i kolejowych, badania ankietowe pasażerów komunikacji publicznej na kordonie miasta, badania ruchu towarowego wewnątrz miasta, opracowanie wyników badań i pomiarów, wykonanie komputerowego modelu ruchu wraz ze stosownymi prognozami ruchu, opracowanie analiz ruchu oraz dostawa niezbędnego oprogramowania.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe badania przeprowadzone będą w okresie od 1 września do 15 listopada b.r. Dzięki badaniom będziemy mogli lepiej zaplanować system transportowy w Bielsku-Białej, co przełoży się na poprawę życia mieszkańców w mieście.

Licząc na zrozumienie i przychylność z Państwa strony w odniesieniu do prac realizowanych przez osoby wchodzące w skład zespołu projektowego prosimy potencjalnych respondentów do wzięcia czynnego udziału w badaniach i pomiarach. Więcej informacji o realizowanym projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej wykonawcy badań tj. www.ankietabielsko.polsl.pl .

Zapewniamy, że członkowie zespołu projektowego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badań i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z celem projektu.