02.06.2020
Imieniny: Erazma, Marianny i Marzeny
 

Jesteś tutaj

Informacja - planowane inwestycje i remonty

Wersja do wydruku

Najważniejsze inwestycje i remonty planowane do realizacji w 2018r.

                  

Połowa roku to już  zwiększone tempo realizacji inwestycji i remontów.  Rozpoczęto wiele oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć.

                     Największą rozpoczynającą się inwestycją jest realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach  ” Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

 W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Instalbud spółka z o.o. ul. Boya Żeleńskiego, 35-105 Rzeszów, która będzie realizowała rozbudowę oczyszczalni ścieków. Wartość brutto zadania wynosi 15 928 500 zł. Termin rozpoczęcia prac budowlanych to lipiec 2018 r, a zakończenie koniec roku 2019.

W najbliższych miesiącach ponownie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim, ponieważ poprzedni przetarg z uwagi na zbyt wysokie oferowane ceny, został unieważniony.

Zrealizowana inwestycja zwiększy przepustowość oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim i w związku z tym pozwoli na podłączenie do kanalizacji sanitarnej kolejnych mieszkańców Gminy .

Ważnym dla mieszkańców Pisarzowic jest już rozpoczęta „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę 4,01478 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią sieciową i pompowniami przydomowymi w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach.

Wykonawcą zadania jest firma WULKAN Piotr Pająk z Jaroszowic

Prace zostały rozpoczęte  w  kwietniu 2018r

Termin zakończenia  prac: 30 kwiecień 2019r

Wartość prac: 3 945 396,88 zł brutto

Kolejną rozpoczętą inwestycją jest  „Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach”- etap I

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach. Lokalizacja inwestycji Pisarzowice, ul. Św. Floriana 26.

Wykonawcą zadania jest firma „DAN-REM” Sp. z o.o. z Dankowic. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. : dobudowę pomieszczeń, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie pokrycia dachowego na całym budynku, wykonanie odwodnienia.

Prace zostały rozpoczęte w  kwietniu br

Termin zakończenia  prac: 31 październik 2018r

Wartość prac: 790.890,00 zł brutto

W czerwcu br rozpoczęto „Budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach”

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach. Projektowana sala będzie miała następujące wymiary: 46,75m x 25,90m x 12,92m. Powierzchnia użytkowa wyniesie 1327,95m2 , kubatura 11 200,00m3 . Projektowana sala będzie posiadała 2 kondygnacje. Na parterze (o pow. użytkowej 1033,95 m2 ) znajdą się: sala gimnastyczna, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego, toalety, pokój instruktorów, węzły sanitarne, pom. gospodarcze, szatnie oraz klatka schodowa. Na piętrze (o pow. użytkowej 294,00 m2 ) poza klatką schodową i komunikacją znajdą się: sale tematyczna i rytmiki, magazyn sprzętu oraz węzły sanitarne. Inwestycja będzie usytuowana w miejscu istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym - przewidziane do rozbiórki.

Wykonawcą zadania jest firma „PUH Henryk Jurczak” z Porąbki

Termin zakończenia  prac: 30 maja 2020r

Wartość zadania: 4 888 851,00 zł brutto

Niebawem rozpoczną się prace związane z :

- „Termomodernizacją budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Wilamowicach”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje ocieplenie budynku byłej biblioteki w Wilamowicach. Wykonawcą  prac będzie   firma „Remo-Dom” P. Adam Pucka, Dankowice . Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji – sierpień  2018r.

Termin zakończenia prac: 31 październik 2018r

Wartość prac: 157.000,00 zł.

- „Zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola”

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola. Lokalizacja inwestycji: Hecznarowice, ul. Krakowska 99, działki nr  676/9, 676/10, 676/12, 676/15. Dzięki zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji powstanie w pełni wyposażony oraz dostosowany do aktualnych wymogów oddział przedszkolny dla 25 przedszkolaków z miejscowości Hecznarowice. Planowana zmiana sposobu użytkowania polega na zagospodarowaniu nieużywanych pomieszczeń budynku OSP w Hecznarowicach na pomieszczenia przedszkolne: szatnię, salę zajęć, wydawalnię posiłków, zmywalnię oraz toalety dla przedszkolaków i opiekunów.

Wykonawcą zadania jest firma „DAN-REM” Sp. z o.o. z Dankowic

Termin rozpoczęcia prac: lipiec 2018r

Termin wykonania prac: 29 sierpnia 2018r

Wartość prac: 357.069,00 zł brutto

W Hecznarowicach po dokonaniu wznowienia granic terenu planuje się „Wykonanie ogrodzenia terenu LKS Sokół w Hecznarowicach”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje ogrodzenie terenów sportowych LKS Sokół w Hecznarowicach.

Obecnie dobiegają końca prace związane z „Remontem drogi ul. św. Marcina w Pisarzowicach” na odcinku od mostu do parkingu k. kościoła. Zakres prac  obejmował nową nawierzchnię asfaltową, miejsca postojowe i wykonanie poboczy. Wykonawcą prac była firma Usługi Budowlane i Transportowe P. Jerzy Żukowski ul. Wilcza 1 43 – 332 Pisarzowice.

W m-cu sierpniu br przewiduje się rozpoczęcie prac związanych z:

-„Przebudową dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej”

Inwestycja ta będzie obejmować  przebudowę mostu oraz przebudowę drogi na  odcinku około 220mb od potoku Pisarzówka w stronę skrzyżowania z ulicą Bielską. Szerokość drogi 6m, szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3m.

Wykonawcą robót będzie firma  „MOST BUD” P. Eugeniusz Klimczak Bielsko-Biała  .Wartość zadania - 2.318.852,24  zł. brutto.  Termin wykonania zadania – do 30.11.2018r.

-„Przebudową ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach.”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika. Początek opracowania ma miejsce na skrzyżowaniu ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego z ul. Piłsudskiego, a koniec na skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego. Całkowita długość projektowanego odcinka drogi wynosi 935,22 mb. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o szerokości 5,0m, budowie chodnika, od km 0+000 do skrzyżowania z ul. Kosmonautów po stronie lewej a od skrzyżowania z ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Towarowa po stronie prawej. Dodatkowo skrzyżowania ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego z ulicami Kosmonautów oraz Spokojną zaprojektowano jako wysepki wyniesione z kostki betonowej. Wykonawcą robót będzie   Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Eksportowe    „Wikos”   P. Jerzy Strzelec,  Olszyny.   Termin wykonania robót – do 10.01.2019r.

Gmina Wilamowice przy udziale środków Budżetu Państwa w bieżącym roku będzie realizowała remonty n/w dróg na terenie Gminy Wilamowice:

Remont drogi gminnej ul. Starowiejskiej w Pisarzowicach w km 0+000 do 0+815. Zakres prac będzie obejmował stabilizację podbudowy, nową nawierzchnię asfaltową i wykonanie poboczy.
Wykonawcą będzie  DROGBUD  Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo- Mostowe P. Franciszek Fryc , Spytkowice. Wartość zadania - 1245.154,34 zł. brutto. Planowany termin zakończenia prac – do 30.11.2018r.

Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Wilamowicach w km 0+000 do 1+121  Zakres prac będzie obejmował stabilizację podbudowy, nową nawierzchnię asfaltową i wykonanie poboczy. Wykonawcą prac będzie  Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Eksportowe    „Wikos” P. Jerzy Strzelec,  Olszyny.  Wartość zadania -  1.757.679,36 zł. brutto. Planowane zakończenie robót do – 30.11.2018r.

                  Gmina Wilamowice w lipcu br pozyskała z Budżetu Państwa  środki finansowe na  realizację remontów  2-ch kolejnych dróg  :

„Remont drogi gminnej ul. Społecznej w Starej Wsi  w km 0+ 692 do 1+260”

„Remont drogi gminnej ul. Zaolziańskiej w Dankowicach w km 0+000 do 0+ 850” – w przygotowaniu przetarg na wykonanie w/ w zadań

                 Na drogach powiatowych na mocy porozumienia ze Starostwem   zostaną wykonane  remonty n/w chodników:

  1. ul. Dolnej w Starej Wsi od strażnicy do szkoły;
  2. ul. Sienkiewicza w Wilamowicach wzdłuż Kościoła do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (łącznie z nową nakładką asfaltową);