03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Wersja do wydruku

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie pieniężne wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż przez 8 lat,
2) osiągnęła wiek:
a) w przypadku kobiet – 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanym w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez burmistrza właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Wilamowic na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, Burmistrz Wilamowic wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. W takim przypadku osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia winna dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi na fakt, iż ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

 

Załączniki:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

  • ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa