25.06.2018
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku dla osób z terenu Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 23 września 2016r. Dz. U z 2016r., poz. 1534 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. Nr 202, poz.1566 z późn.zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narowdowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. ( Dz.U. z 2016r. poz.1657 ), na terenie powiatu bielskiego kwalifikacja wojskowa w 2017 r. zostanie przeprowadzona w dniach od 01.02.2017r. do 14.03.2017r.

Kwalifikacja dla osób z terenu Gminy Wilamowice odbędzie się w terminie od 01 do 06 lutego 2017 roku , w tym dla kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przewidziany został termin 14 marca 2016 br.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 1998 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

d) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016 / 2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają okrslonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Bielsku-Białej przy ul. Tuwima 2 – Budynek Administracyjny Elektrociepłownia ( Tauron Ciepło sp. z o.o. ) w godz. 8:00 do 12:00.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OD OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ W TERMINIE I MIEJSCU WSKAZANYM W OBWIESZCZENIU.

Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikacji wojskowej zawarte są w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 13 stycznia 2017r. o kwalifikacji wojskowej w 2017r. które zostało rozplakatowane na tablicach informacyjnych i miejscach do tego wyznaczonych znajdujących się na terenie Gminy Wilamowice.