03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

LXII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że LXII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 28 czerwca 2023 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w restauracji „Rogowa” w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, Rynek 4).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 31 maja 2023 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2022 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic wotum zaufania.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za rok 2022.

 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Wilamowice.

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.

 11. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilamowice za 2022 rok.

 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2022 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2022 rok.

 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2022 rok.

 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2022 rok.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2022 rok;

 2. ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Wilamowice przedszkolach;

 3. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilamowice;

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 5. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

 

 

 

 

Pliki: