09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania - podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Wersja do wydruku

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości ?

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,

 • użytkownikami wieczystymi gruntów,

 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsprcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,

 • posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty

 • budynki lub ich części

 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także zwolnionych na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, oraz  Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.

 

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości ?

 1. Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.

 2. Dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 3. Dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz1445):

 

 • budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

 • budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

 • powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Kiedy muszę płacić podatek ?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

 • Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru:

INRL1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Burmistrz Wilamowic w drodze decyzji.

UWAGA ZMIANY od 2016r.

 

 1. Gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   

 2. Nie wszczyna się postępowania a postępowanie wszczęte umarza się jeżeli kwota podatku na dany rok podatkowy nie będzie przekraczać określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe.

  Zatem jeżeli kwota podatku będzie niższa niż najniższe koszty doręczenia przesyłki poleconej to nie będzie drukowana ani doręczana decyzja podatkowa.

 

 

Czy płacisz tylko podatek od nieruchomości ?

Poza podatkiem od nieruchomości zobowiązany jesteś do zapłaty podatku rolnego za grunty będące użytkami rolnymi, oraz podatku leśnego za lasy

Wysokość tego podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala Burmistrz Wilamowic w jednej decyzji.

Terminy płatności

Obowiązują cztery ustawowe terminy płatności:

 • I rata do15 marca ,

 • II rata do15 maja,

 • III rat do15 września

 • IV rata do15 listopada roku podatkowego.

Gdzie mogę zapłacić podatek ?

 • w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 gotówką lub kartą płatniczą

  w godzinach:

                Poniedziałek 730 - 1430

                Wtorek 730 - 1430

                Środa 730 - 1600

                Czwartek 730 - 1430

                Piątek 730 - 1400

                PRZERWA 1200 – 1300

 

 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wilamowicach wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości (każdej nieruchomości przypisany jest indywidualny numer konta).

  Uiszczając podatek za pośrednictwem banku lub przekazem pocztowym należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek od nieruchomości” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie wpisać dane podatnika oraz numer ewidencyjny umieszczony w lewym górnym rogu decyzji.

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

   

 2. Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice

 3. Uchwała nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopoada 2015r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych