09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania - podatek rolny

Wersja do wydruku

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

 

Kto jest podatnikiem podatku rolnego?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,

 • są użytkownikami wieczystymi gruntów

 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego

 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych

Co podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Pojęcie gospodarstwa rolnego.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Jak ustala się podatek podatek rolny?

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Wilamowice są w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 • Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny mnożymy przez przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

 • Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny mnożymy przez równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

  "Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta wynosiła 54,36zł za 1dt.

 

Czy płacisz tylko podatek rolny ?

Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny, grunty nie będące użytkami rolnymi, lasy. Wysokość tego podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala Burmistrz Wilamowic w jednej decyzji.

Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

UWAGA!
Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację
o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru:
INRL1- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, której częściami są:
  DR-1 Deklaracja na podatek rolny

  a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

UWAGA ZMIANY od 2016r.

 1. Gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

   

 2. W przypadku osób fizycznych nie wszczyna się postępowania a postępowanie wszczęte umarza się jeżeli kwota podatku na dany rok podatkowy nie będzie przekraczać określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-Prawo pocztowe.

  Zatem jeżeli kwota podatku będzie niższa niż najniższe koszty doręczenia przesyłki poleconej zł to nie będzie drukowana ani doręczana decyzja podatkowa osobom fizycznym.

   

 3. Nowe zasady przeliczania użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych:

  - 1 ha gruntów rolnych zabudowanych przelicza się 1 ha fizyczny = 1ha przeliczeniowy,

  - 1 ha gruntów zadrzewionych, zakrzewionych na użytkach rolnych oraz rowów i gruntów pod stawami niezarybionymi przelicza się 1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowych.

Terminy płatności:

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,

 • 15 maja,

 • 15 września

 • 15 listopada roku podatkowego.

Gdzie mogę zapłacić podatek ?

 • w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 gotówką lub kartą płatniczą

  w godzinach:

  Poniedziałek 730 - 1430

  Wtorek 730 - 1430

  Środa 730 - 1600

  Czwartek 730 - 1430

  Piątek 730 - 1400

                PRZERWA 1200 – 1300

 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wilamowicach wskazany w decyzji ustalającej wysokość podatku ( indywidualny numer konta).

  Uiszczając podatek za pośrednictwem banku lub przekazem pocztowym należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznaczyć dokładnie ”podatek od nieruchomości” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie wpisać dane podatnika oraz numer ewidencyjny umieszczony w lewym górnym rogu decyzji.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614)

 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

 4. Uchwała nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 5. Komunikat GUS