22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

O G Ł O S Z E N I E

Wersja do wydruku

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA WILAMOWIC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice

oraz

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice

 

1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XXXVI/330/13 z dnia 26 września 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice od godz. 14.00 do godz. 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wilamowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

2. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XXXVI/330/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice.

 

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 5 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać do 10 lipca 2017 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ug@wilamowice.pl

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 10 lipca 2017 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wilamowic.

 

 

 

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela