08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

Obwieszczenie

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 23.12.2013r.

SG.6220.1.11.2013

 

 

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 199, poz. 1227 z późn.zm.)

 

informuję

o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.: Remont ul.Latosińskiego w Wilamowicach”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Grzegorza Glanowskego reprezentującego firmę „Usługi Projektowe mgr inż. Grzegorz Glanowski” z siedzibą 43-356 Bujaków, ul. Zdrojowa 12.

Ponieważ w sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach http://bip.wilamowice.pl/; stronie http://ekologia.wilamowice.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.

 

 

Zgodnie z art.73 § 1 k.p.a.  z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy w Wilamowicach - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro.