20.09.2019
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

OBWIESZCZENIE - droga Dankowice

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 10.06.2019 r.

SG.6220.4.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam

że zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko na wniosek z dn. 29.05.2019 r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 31.05.2019 r.) Pana Bogdana Markowskiego prowadzącego działalność: Pracownia Projektowo-Usługowa „RONDO” Markowski Bogdan z siedzibą 40-750 Katowice, ul. Armii Krajowej 192/19, działającego
w imieniu
Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą 43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 81, zostało wszczęte
w dniu
31.05.2019 r., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w ramach inwestycji
pn.
„przebudowa drogi powiatowej 4444S (ul. Oświęcimska) w Dankowicach na odcinku
od
skrzyżowania z ulicą Góra do skrzyżowania z ulicą Jedlina”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016, poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym
do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Wilamowice.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy tutejszy organ w dniu 10.06.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania, o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa i art. 79a, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie. Złożenia, pisemnych wniosków i zastrzeżeń dokonać można
w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1 - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych organu.

 

W związku z tym, że liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art 49 Kpa, strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl.

 

 

Pliki: 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria