09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 28.01.2014r.

SG.6220.1.5.2013.2014

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości informacji

o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

 

Mając na uwadze art. 29 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.:Dz.U. z 2013r., poz. 1235) w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Mała Wisła w km 22+250 – 23+800 m. Dankowice, woj. śląskie” podaje się do publicznej wiadomości, że w dniach 14.01.2014r. oraz 21.01.2014r. wpłynął raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pani Małgorzaty Gala reprezentującą firmę Sweco Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków działającą w imieniu Reginalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice. Przedmiotowe przedsięwzięcie podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku postępowania wydana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Burmistrz Wilamowic.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilamowicach http://wilamowice.pl/; oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1.

Z dokumentacją można się zapoznać w Wydziale Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy w Wilamowicach - Referat Środowiska pok. nr 19, II piętro w godzinach urzędowania.

W terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji, tj. od dnia 28 stycznia do 18 lutego 2013r. można składać uwagi i wnioski, osobiście lub drogą elektroniczną na adres ug@wilamowice.pl.