24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie

Wersja do wydruku

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie

oraz

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie

 

1.    Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XXXVI/335/13 z dnia 26 września 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice  w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  14 listopada w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice od godz. 14.00 do  godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wilamowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 r.

 

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, opracowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XXXVI/335/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie.

 

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 30 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać do 5 grudnia 2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@wilamowice.pl

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wilamowic.

 

 

 

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela