17.07.2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana i Martyny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Ogłoszenie - Nabór na wykonawców - wymiana pieców

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionym przez Gminę Wilamowice Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice, ogłaszamy zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych.

Przedmiotem naboru jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze w budynkach indywidualnych znajdujących się na obszarze Gminy Wilamowice.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze: kocioł opalany węglem  z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz kocioł gazowy. W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę na podstawie następujących dokumentów:

 

CZĘŚĆ PODMIOTOWA

1

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP oraz REGON

2

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (opcjonalnie)

3

Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego

4

Dane teleadresowe, zaświadczenie o numerze posiadanego rachunku bankowego, dane osobiste do podpisania umowy

5

Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązywania się z prac                   oraz udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi

6

Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót, w tym: uprawnienia dot. eksploatacji  i nadzoru oraz inne dokumenty stwierdzające prawo wykonywania zawodu

7

Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie

CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWA

1

Łączny wykaz kotłów kwalifikujących się do Programu

2

Certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez akredytowane, przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012*

3

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: ważne badania emisyjności kotła, dopuszczenie kotła do obrotu handlowego

4

Oświadczenie producenta o solidnej odpowiedzialności za dostarczone urządzenia

5

Deklaracja producenta o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów*

6

Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa*

7

Specyfikacje techniczne oferowanego urządzenia

8

Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie

 

*dotyczy kotła węglowego

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji Programu: do 15 października  2017 roku

Uczestnik naboru otwartego przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Uczestnik naboru otwartego ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy  w Wilamowicach, za pismem przewodnim, w opisanym segregatorze/skoroszycie

Oferty będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,
  2. oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące naboru oraz Programu można otrzymać pod wymienionym niżej numerem telefonu:

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Operator Programu:

ECO-SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13

Pani Aneta Biernacka

Telefon: 733 884 407

Poniżej załączamy Regulamin Realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice, uchwalony przez RM w Wilamowicach w dniu 15 marca 2017 r.