02.06.2020
Imieniny: Erazma, Marianny i Marzeny
 

Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu

Wersja do wydruku

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujących sołectwo Stara Wieś oraz sołectwo Dankowice

oraz

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujących sołectwo Stara Wieś oraz sołectwo Dankowice

 

  1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 1945) oraz uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach:
    1. nr XXXVI/332/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice
    2. nr XXXVI/334/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś

zawiadamiam o:

  1. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś
  2. ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice

 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 marca 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice  w godzinach pracy urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice:

  1. dla sołectwa Stara Wieś od godz. 14.00 do  godz. 16.00
  2. dla sołectwa Dankowice od godz. 16.00 do  godz. 18.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wilamowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2019 r.

 

2.       Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujących sołectwo Stara Wieś oraz sołectwo Dankowice  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się od 29 marca 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice  w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać do 9 maja 2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@wilamowice.pl

 

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wilamowic.

 

 

Zastępca Brmistrza

mgr inż. Stanisław Gawlik