07.07.2020
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
...

Jesteś tutaj

Podsumowanie projektu "Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej" z Programu Europa dla Obywateli

Wersja do wydruku

Przedmiotem projektu była solidarność krajów UE ukazywana w różnych aspektach. Znaczna część dyskusji, debat i warsztatów w ramach projektu poświęcona była zagadnieniom związanym z przyszłością Europy.

Dla zgłębienia tematu w ramach projektu utworzono tzw. Grupę Refleksyjną debatującą na temat przyszłości w gminach partnerskich i uwzględnianiu głosu społecznego w decyzjach podejmowanych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.  Temat ten był rozpatrywany również w kontekście eurosceptycyzmu oraz narastających niepewności co do kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Młodzi ludzie podczas nieformalnej dyskusji na temat przyszłości Europy dyskutowali o Brexitie i jego skutkach, konsekwencjach przyjęcia wspólnej walutach dla krajów spoza strefy Euro, globalizacji oraz barierach w podjęciu pracy i edukacji za granicą. Kolejnym ważnym tematem była kwestia eurosceptycyzmu. Podczas debaty i warsztatów zdefiniowano pojęcie eurosceptycyzmu i jego przyczyny, omówiono argumenty jakimi posługują się eurosceptycy oraz skutki jakie ze sobą niesie szerzący się eurosceptycyzm. Poddano w wątpliwość co do ich słuszności, jednocześnie wskazując, że eurosceptycyzm może stać się pozytywnym impulsem dla Unii Europejskiej. Podjęto również dyskusje dotyczącą nienawiści, uprzedzeń i rasizmu mogących prowadzić do zagłady mniejszości etnicznych.

W dyskusjach na temat przyszłości UE pojawił się również temat mobilności młodych ludzi. Podczas dyskusji wskazano na możliwości jakie UE daje młodym ludziom, na przykładzie projektów Erasmus+. Omówione zostały również kroki jakie podejmuje UE aby zrealizować zapisy Europejskiego Paktu na Rzecz Młodzieży i odnowionej Strategii Lizbońskiej

Temat przyszłości UE  był również przedmiotem konferencji zrealizowanej w ramach projektu. Na konferencji rozmawiano na temat przeszłości krajów przed wejściem do UE. Omówiono inwestycje i zadania które udało się zrealizować w poszczególnych krajach dzięki wsparciu z UE, a także plany na przyszłość związane z bycia członkiem UE. Podsumowaniem działań stała się również  wystawa fotograficzna „Historia naszych gmin w UE“ nawiązująca do osiągnięć dzięki wspólnemu solidarnemu działaniu, zaprezentowana podczas wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Ważnym działaniem w projekcie były spotkania w ramach tzw. Okrągłego Stołu (składającego się z przedstawicieli gmin partnerskich – głównie wójtów i burmistrzów), podczas których dyskutowano na temat metod rozwiązywania problemów społecznych (występujących we wszystkich gminach partnerskich) takich jak migracja, bezrobocie, wsparcie socjalnej grup marginalizowanych. W ramach spotkań dzielono się wzajemnymi doświadczeniami i przykładami wdrożonych rozwiązań  w zakresie polityki społecznej. Na koniec spotkań stworzono listę skutecznie wprowadzonych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, migracji oraz wsparciu grup marginalizowanych

W ramach projektu zrealizowano również warsztaty dotyczące metod sporządzania planów, strategii i opracowań rozwoju społecznego gmin. Podczas warsztatów omówiono zalety posiadania strategii, etapy jej tworzenia oraz metodologię opracowania. Strategia Rozwoju Gminy Wilamowice na lata 2016-2025 została zaprezentowana jako przykład dokumentu, na którego zawartość w znacznej części mają mieszkańcy, dzięki czemu rozwój gminy jest spójny z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców Gminy.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami instytucji pozarządowych dotyczące ich wpływu na otoczenie w którym żyją. W ramach spotkania wskazano przedstawicielom tych instytucji jak skutecznie działać oraz w jaki sposób dzięki podejmowanym działaniom mogą wpływać na swoje otoczenie.

Ważnym elementem projektu było zwiedzanie miejsc pamięci w Krakowie oraz Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu – pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady.

Zaproszeni gości 1 września wzięli udział w “Gminnych Dożynkach w Gminie Wilamowice” podczas których mogli się zaprezentować szerszej społeczności. Wydarzenie było również okazją do poznania kultury i tradycji w Gminie Wilamowice.

Sprawozdanie z projektu: https://mgok.wilamowice.pl/artykul/projekt-solidarna-wsp-praca-partnerska-nasz-przysz-o-ci-w-unii-europejskiej

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN