20.06.2021
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała
...

Jesteś tutaj

„Rozszerzenie działalności poprzez zbieranie dodatkowych odpadów innych niż niebezpieczne na terenie punktu skupu złomu zlokalizowanego w Pisarzowicach, gm. Wilamowice, przy ul. Pańskiej 30, na działce o nr ew. 1487/8.”

Wersja do wydruku

Wilamowice, dn. 09.06.2021 r.

IS.6220.2.5.2021

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

 

Burmistrz Gminy Wilamowice  informuje,

 

że w dniu 09.06.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: IS.6220.2.5.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko i
realizację przedsięwzięcia pn.:

„Rozszerzenie działalności poprzez zbieranie dodatkowych odpadów innych niż niebezpieczne na terenie punktu skupu złomu zlokalizowanego w Pisarzowicach,
gm. Wilamowice, przy ul. Pańskiej 30, na działce o nr ew. 1487/8.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się  w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska
w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Ignacego Paderewskiego 3, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Urzędu Gminy w Wilamowicach www.gmina.wilamowice.pl oraz wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilamowicach przy ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice. 

 

 

 

Pliki: 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria