19.09.2020
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda
...

Jesteś tutaj

„Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” – II rok realizacji projektu

Wersja do wydruku

Szkoły podstawowe Gminy Wilamowice drugi rok realizują projekt „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 316 uczniów i uczennic uczęszczających do szkół w Gminie Wilamowice, w tym wsparcie 265 uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych i uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli pracujących w placówkach, do których skierowany jest projekt, jak i doposażenie placówek oraz tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Wartość projektu: 938 668,75 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 844 801,87 zł. 
Od września 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach uczestniczą w zajęciach integracji sensorycznej. Ćwiczenia odbywają się w nowo powstałej sali wyposażonej w certyfikowany sprzęt terapeutyczny oraz w wiele pomocy służących do stymulacji zmysłów. Terapia Integracji Sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.
W Pisarzowicach prowadzone są także zajęcia z korygowania wad postawy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia specjalistyczne terapii pedagogicznej. W Szkole Podstawowej w Dankowicach realizowane są zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, zajęcia socjoterapeutyczne, z doradztwa zawodowego, z informatyki, kółko przyrodnicze, matematyczne, języka angielskiego, biologiczno-chemiczne, a także zajęcia prowadzone metodą eksperymentu z fizyki, matematyki i nauk przyrodniczych. W Szkole Podstawowej w Hecznarowicach oraz w Szkole Podstawowej w Wilamowicach prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ukierunkowane na korygowanie wad postawy, zajęcia z dysleksji i dysgrafii oraz zajęcia logopedyczne. Natomiast w Szkole Podstawowej w Starej Wsi uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, kółkach z języka polskiego i matematyki, zajęciach logopedycznych, przysposabiających do życia w społeczeństwie oraz w zajęciach korygujących wady postawy. 
Dzięki projektowi bardzo wzbogacono bazę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu służącemu realizacji zajęć i zadań dydaktycznych wspierających i stymulujących wszechstronny rozwój ucznia. Uczestnicząc w zajęciach dodatkowych uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje oraz umiejętności, zapobiegać niepowodzeniom, korygować wady postawy i zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjne, a także w sposób znakomity i pod profesjonalnym przewodnictwem wysoko kwalifikowanych nauczycieli, przygotowywać się do kolejnych etapów edukacji, a także do samodzielnego życia.
 

Kierownik ZOSiP Bożena Sobocińska

Projekty unijne

Projekty MKiDzN