03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Spis wyborców - Sołectwo Stara Wieś

Wersja do wydruku

BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 23 czerwca 2023r

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku

z wyborami Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

w sołectwie Stara Wieś

zarządzonymi na dzień 02 lipca 2023r.

 

 

           

 

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Wilamowice (pokój nr 2 – parter) w terminie od dnia 26 czerwca 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r. w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30

 środa od 7.30 do 16.30 

 piątek od 7.30 do 14.30

 

 

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy, poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.  

 

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z kodeksem wyborczym art.19 §1 istnieje możliwość dopisania się do stałego rejestru wyborców.

 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje burmistrz, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

 

 

 

 

Burmistrz Wilamowic

 (-) mgr Marian Trela