21.06.2021
Imieniny: Alicji, Alojzego i Rudolfa
...

Jesteś tutaj

Ulga z tytułu kompostowania

Wersja do wydruku

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE


Od stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą mogli skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:

  1. być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
  2. posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady ulegające biodegradacji (odpady spożywcze i kuchenne oraz odpady z ogrodów),
  3. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Pamiętaj: W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Wilamowic w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracja w sprawie posiadania kompostownika złożona w styczniu 2021 r. z datą 04.01.2021r. będzie podstawą do uzyskania zwolnienia od stycznia 2021r.)

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika i korzystają z odbioru odpadów spożywczych i kuchennych w brązowym pojemniku oraz przekazują odpady spożywcze i kuchenne, odpady z ogrodów do PSZOK-u nie składają nowej deklaracji.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria