17.07.2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana i Martyny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

UWAGA - PTASIA GRYPA

Wersja do wydruku

UWAGA ! Ptasia grypa!

na terenie powiatu bielskiego obowiązuje zakaz wypuszczania DROBIU

oraz obowiązek zgłaszania posiadania drobiu

 

W związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej informuje o restrykcjach dotyczących utrzymywania drobiu, nałożonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit.a, na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

Nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanym i w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

- rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

- datę przemieszczenia,

- miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

- liczbę ptaków,

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych - przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Z uwagi na wysoki stopień zagrożenia wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatów bielskiego i Bielsko-Biała, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej zwraca się z prośbą o jak najszybsze, wykonanie w/w nakazów, co będzie weryfikowane przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej.

Zgłoszenia przyjmowane są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko- Biała

tel.: (33) 496 01 80, fax: (33) 496 01 87

e-mail: sekretariat@bip-bielsko.pl