22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Uwaga zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Wersja do wydruku

Ważne zmiany w 500+ od 1 października 2017 dla osób samotnie wychowujących dzieci

 

Wydział Świadczeń Społecznych informuje, że od nowego okresu zasiłkowego, tj. od 1 października 2017r., warunkiem do przyznania świadczenia 500+ na dziecko, dla osób, które samotnie wychowują dzieci, koniecznym będzie ustalenie na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Przepis ten nie dotyczy osób, które wnioskują o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze i kolejne dzieci, w niżej wymienionych przypadkach:

  1. drugi z rodziców nie żyje;

  2. ojciec dziecka jest nieznany;

  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

  4. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

  5. dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zgodnie z art.19 ust. 4 ustawy:

gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia wychowawcze przyjmuje wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych dla tego dziecka, i wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego.

Po dostarczeniu tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenia wychowawcze przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Autor Publikacji: Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Gminy Wilamowice