19.11.2018
Imieniny: Elżbiety, Faustyny i Pawła
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Zarządzenie nr 107/2015

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 107/2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 22 grudnia 2015 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

1) określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilamowice,

2) wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wilamowice,

 

3) zmiany Uchwały Nr XLVIII/423/14 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wilamowice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

  § 2.

   1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

    • opublikowana dnia 14 grudnia 2015 roku,

     - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

   1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

     • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

    1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 14 grudnia – 21 grudnia 2015 r.

    2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

    3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

    4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

    5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

    § 3.

    Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

    § 4.

    Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

    § 5.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

     

    Burmistrz Wilamowic

    mgr Marian Trela

     

     

     

    Pliki: 
    zał.1.pdf1.21MB
    zał.2.pdf876.64KB
    zał.3.pdf1.36MB

    Podatki 2015

    Podatki 2015

    Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne Galeria