17.05.2021
Imieniny: Brunony, Sławomira i Wery
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 28/2020

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 28/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 22 kwietnia 2020 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinach dotyczących ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice w 2020 roku,

 2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice,

 4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 22 kwietnia 2020 roku:

 1. na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl (zakładka konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi),

 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice (zakładka zarządzenia).

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach (Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro, pok. nr 15).

 2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach
  2228 kwietnia
  2020 r.

 3. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy przesłać, zgodnie z terminem określonym w ust. 3 na adres e-mail: rm@wilamowice.pl.

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach
w uzasadnieniu do projektów aktów wymienionych w § 1.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

mgr Marian Trela

 

Pliki: 
zał. 1.pdf220.33KB
zał. 2.pdf674.91KB
zał. 3.pdf315.99KB
zał. 4.pdf158.38KB