03.10.2022
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 29 /2015 Burmistrza Wilamowic

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 29 /2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 11 maja 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 20 maja 2015 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej  w Wilamowicach w sprawie:

 1. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wilamowice do kategorii dróg gminnych

 

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:
  • opublikowana dnia 12 maja 2015 roku,

- na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

 • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.
 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach  12 – 19 maja  2015 r.
 2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 1. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał  odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.
 2. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.
 3. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             

                                                                                 

                                                                                              Burmistrz Wilamowic

                                                                                                 mgr Marian Trela                

 

 

                                                                            

Pliki: 
zał.1.pdf2.37MB