03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Wilamowic z dnia 15 czerwca 2015 r.

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 38/2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 15 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 24 czerwca 2015 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.          poz. 594 z późn. zm.),
 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice,                    ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej                            w Wilamowicach w sprawie:

 1. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice
 4. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice
 5. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:
  • opublikowana dnia 16 czerwca 2015 roku,

- na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

 • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.
 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach  16 – 23 czerwiec  2015 r.
 2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał  odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.
 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.
 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej                        w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             

                                                                                 

                                                                                              Burmistrz Wilamowic

                                                                                                 mgr Marian Trela                

 

 

 

           

Pliki: