20.09.2019
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Zarządzenie nr 74/2015

Wersja do wydruku
Osoba odpowiedzialna: 

Zarządzenie nr 74/2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 12 października 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 21 października 2015 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

 1. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice

§ 2.

  1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

   • opublikowana dnia 13 października 2015 roku,

    - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

  1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

    • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

   1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 13 października – 20 października 2015 r.

   2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

   1. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

   2. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

   3. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

   § 3.

   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

   § 4.

   Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

   § 5.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   Burmistrz Wilamowic

   mgr Marian Trela

    

    

    

   Pliki: 
   zał.1.pdf700.83KB
   zał.2.pdf4.78MB