27.11.2022
Imieniny: Franciszka, Kseni i Maksymiliana
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Wilamowic

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 86/2015
Burmistrza Wilamowic
z dnia 16 listopada 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 25 listopada 2015 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

 1. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,

 2. ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,

 3. określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 4. określenia na 2016 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 5. opłaty targowej,

 6. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 7. zniesienia formy ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice,

 8. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku

  motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice,

 9. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilamowice na lata 2015 – 2020,

 10. nadania Statutu Dziennego Domu ''Senior – WIGOR'' w Wilamowicach,

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

  • opublikowana dnia 16 listopada 2015 roku,

   - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

 1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

  • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 16 listopada – 23 listopada 2015 r.

 2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki od nr 1 do 10 do niniejszego Zarządzenia.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela

 

 

 

Pliki: 
zał.1.pdf7.91MB
zał.2.pdf3.97MB
zał.3.pdf1.34MB
zał.4.pdf1.36MB
zał.5.pdf729.6KB
zał.6.pdf415.96KB
zał.7.pdf505.58KB
zał.8.pdf3.32MB
zał.9.pdf2.46MB