04.06.2020
Imieniny: Christy, Helgi i Karola
 

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 14 lutego 2014 r. (tj. piątek), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 /I piętro – sala konferencyjna/.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołów z obrad:

  XLI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 grudnia 2013 r.

  XLII – nadzwyczajnej – sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2013 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/257/05 Rady Miejskiej w Wilamowicach dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela;

 2. Maksymalnej kwoty dofinansowania w 2014 r. opłat oraz specjalności i form kształcenia finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 3. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór Filadelfia w Bielsku-Białej;

 4. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Bielsko-Biała dotyczącego prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Kościoła Ewangelicko– Augsburskiego Parafii w Białej;

 5. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

 6. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

 7. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

 8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 9. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014;

 10. Uchwalenia Planu Pracy Komisji Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2014;

 11. Uchwalenia Planu Pracy Komisji do spraw Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2014;

 12. Uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2014.

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wilamowicach w roku 2013.

 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach w roku 2013.

 3. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 4. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 5. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz