25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 26 marca 2014 r. (tj. środa), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 /I piętro – sala konferencyjna/.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 14 lutego 2014 r.

 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kobiernicach za 2013 rok.

 7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy Wilamowice.

 8. Gospodarka odpadami - funkcjonowanie „ustawy śmieciowej”.

 9. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2014.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wilamowice środków stanowiących fundusz sołecki;

 2. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice;

 3. Zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Zasole Bielańskie o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000 obejmującej część Gminy Wilamowice;

 4. Zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Dankowice o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000 obejmującej część Gminy Wilamowice;

 5. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2014 roku w ramach realizacji projektu pn. "Zaspokajanie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego";

 6. Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wilamowice i Gminą Bestwina w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych przy ul. Społecznej;

 7. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2014 r. w celu "Przebudowy drogi powiatowej 4487S /ul. Odsole/ w miejscowości Hecznarowice";

 8. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 9. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014;

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz