01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 28 maja 2014 r. (tj. środa), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 marca 2014 r. oraz protokołu z obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli Sołectwa Stara Wieś – dnia 20 marca br. oraz o kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice – dnia 9 kwietnia br.

 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

 8. Informacja Burmistrza o realizacji inwestycji na ulicy Pielgrzymów w Starej Wsi i ulicy Browarnik w Dankowicach.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach;

 2. Przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niezbędnych dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP;

 3. Przekazania środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem aparatury medycznej w zakresie ochrony zdrowia;

 4. Wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wekslowego przez Gminę Wilamowice za zobowiązania kredytowe, które Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach planuje zaciągnąć w związku z realizacją projektu "Polsko - czeskie spotkania folklorystyczne";

 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 6. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz