01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się

dnia 30 lipca 2014 r. (tj. środa), o godz.: 14.30,

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,

ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 czerwca 2014 r.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały XXII/222/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej, zmienionej uchwałami: Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 marca 2011 r oraz Nr XXIX/266/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 stycznia 2013 r.;

 2. Zmiany Uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilamowice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

 3. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wilamowice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 4. Zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i w Hecznarowicach” w wysokości 1.629.981,00 zł;

 5. Zmiany uchwały nr XXIX/267/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wilamowice na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

 6. Zmiany uchwały nr XXV/231/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilamowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 8. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014;

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz