26.05.2020
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
 

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE III sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

III po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3
(I piętro, sala konferencyjna)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 21 listopada 2018 r. oraz protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 28 listopada 2018 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 2. określenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 3. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

 4. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,

 5. ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2019 rok,

 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

 7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023,

 8. ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

 9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

 10. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 12. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                      Stanisława Kudłacik