26.05.2019
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE L sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

L po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 20 czerwca 2018 r. o godz. 12.00

w budynku restauracji „Rogowa” w Wilamowicach ( I piętro- sala bankietowa)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wystąpienie pana Roberta Warot na okoliczność odzyskania 100 - lecia niepodległości.
 4.  Finał konkursu „Uczeń Roku 2017/2018 Gminy Wilamowice.
 5. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 23 maja 2018 r.
 6. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Omówienie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za 2017 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Wilamowice za 2017 rok.
 9. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wilamowice za 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2017 rok.
 14. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2017 rok.
 15. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za 2017 rok,

3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za 2017 rok,

4) ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,

5) zmiany uchwały Nr XLVII/381/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II rok 2018” w wysokości 200.000,00 zł

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

7) wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.
 2. Sprawy bieżące Rady- wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

                                                                                                  

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Stanisław Nycz