03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE LXIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że LXIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 26 lipca 2023 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 28 czerwca 2023 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wilamowice;

 2. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wilamowice publicznych przedszkoli;

 3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wilamowice;

 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach na czas nieokreślony;

 5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach na czas nieokreślony;

 6. powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 8. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Pliki: