20.09.2019
Imieniny: Eustachego, Faustyny i Renaty
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE o VI po wyborach sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

VI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3
(I piętro, sala konferencyjna)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 16 stycznia 2019 r. oraz protokołu z obrad V sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 30 stycznia 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok w szkołach prowadzonych prze Gminę Wilamowice.

 6. Kalendarz imprez kulturalnych na 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap III rok 2019” w wysokości 200.000,00 zł,

 2. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,

 3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice,

 4. zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

 5. zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 7. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik