24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE o XL po wyborach sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XL po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 25 października 2017 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 września 2017 r.,

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Omówienie wniosku Państwa ------------------------------------- w sprawie zmiany przeznaczenia w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Wilamowice” działki nr 575 położonej w Zasolu Bielańskim.

 7. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w zakresie oceny realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej.

 8. Przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środkowiska dla Gminy Wilamowice za lata 2014 – 2016.

 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

 10. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 12. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach,

 13. przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2017- 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”,

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 15. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 16. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 17. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 18. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Nycz